Welcome

 

黃偉謙 副教授

基本資料

 • 姓名:黃偉謙/Wei-Chien Huang
 • 任職單位:醫學院生物醫學研究所 副教授
 • 電話:(04)22053366  分機7912
 • E-mail:whuang@mail.cmu.edu.tw

學歷

 • 台灣大學 藥理學 博士

經歷

 • 中國醫藥大學 醫學院癌症生物學研究所 副教授

主管經歷

 • 研究發展處行政組組長(1050901~1060731)

專長

 • Pharmacology
 • Target therapy
 • Drug resistance
 • Cancer Metabolism
 • Tumor immunology
 • Cancer stem cells
 • Caner epigenetics